Hoppa till sidans innehåll

Årsstämman 2017

2017-03-26 21:53
  • Uppdaterad: 2017-03-31 13:18

Noteringar SMFF:s årsstämma 2017 

Nedanstående noteringar ska inte betraktas som ett stämmoprotokoll utan är eder webbredaktörs försök till att sammanställa vad som avhandlats och beslutats på 2017 års förbundstämma. Det slutliga stämmoprotokollet kommar att publiceras här så snart det är justerat i vederbörlig ordning. 

Röstlängden upprättades och röstkorten fördelades bland delegaterna. Lars Ekstedt från kansliet berättade om många av de problem man fått med IdrottOnline sedan licensmodulen byttes ut i början 2017. 

Innan stämman började lämnades ordet till Ulf Höglin, Tomas Lejon och Per Nilsson, som berättade om de pågående diskussionerna med Transportstyrelsen angående de kommande internationella reglerna om nyttjandet av luftrummet. Mycket av diskussionerna är konfidentiella varför de inte kan sättas på pränt här, men Ulf, Tomas och Per förklarade att diskussionerna har gått mycket väl och att det t.o.m. ser ut som att det kan bli vissa lättnader mot idag. Intressant är att modellflyg och drönare initialt klassades som samma sak i dessa regeldiskussioner. Ulf Höglin är nu med i en referensgrupp hos TS angående dessa frågor.. Man räknar med att ärendet kommer ut på remiss under april i år för att sedan klubbas 2018-01-01. Flygsportförbundet har också bildat en kommitté som har till uppgift att föra alla myndighetsrelaterade frågor. 

Magnus Östling tog till orda och påpekade att det här är EN av många saker som vi faktiskt får för vår avgift till SMFF. 

Roland Brebäck öppnade förbundstämman och stämman beslutade att utse BO Samuelsson till ordförande för mötet och Lars Ekstedt till sekreterare. Till justeringsmän valdes Lars Strågen och Magnus Östling. Till  rösträknare valdes justeringsmännen jämte Per Nilsson och Johan Bjerkander. Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 

Röstlängden fastställdes till 48 st röster. 

Verksamhetsberättelsen genomgicks. På Elits verksamhetsberättelse gjordes några smärre resultatjusteringar. Det noterades att vissa tävlingsklasser (även på internationell nivå) inte har lämnat in verksamhetsrapporter trots flera påstötningar. Frågan hänsköts till v Ordf i Elit. 

Orsaken till avsaknaden av verksamhetsberättelse för Bredd förklarades och Mikael Hansson gjorde en muntlig redovisning över vad som gjorts. 

Magnus Bernroth undrade över diskrepansen mellan SMFF:s siffror över erhållna bidrag från FSF och FSF:s siffror över lämnade bidrag til SMFF. Orsaken enligt kassören är att delar av bidraget bokförts på andra platser i redovisningen. 

Revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016. 

Styrelsens förslag; 

  1. Avgifterna för 2018 lämnas oförändrade.
  2. Förslaget antogs utan ändringar.
  3. Förslaget antogs utan ändringar.
  4. Punkten justerades så att vanlig RC-licens är tillfyllest för att deltaga i Drone Race. Punkten förklarades för omedelbart justerad.
  5. Förslaget antogs utan ändringar. Punkten förklarades dock ej omedelbart justerad utan träder i kraft 2018-01-01 då det är en stadgeändring.
  6. Förslaget antogs utan ändringar.
  7. Förslaget antogs utan ändringar.

 Motioner;

 Att-sats 1 – 4 bifölls. 5 – 6 remitteras till styrelsen för att återkomma med svar till nästa förbundstämma.

 Inga arvoden till styrelsen utgår.

 Styrelsens förslag till verksamhetsplan bifölls. VO Elits förslag till verksamhetsplan  bifölls. Budgetförslaget bifölls.

 Val av styrelse och ledamöter mm;

 Förbundet;

Ordförande:                   Roland Brebäck

v ordförande:                 Ulf Höglin

Kassör:                          Lennart Andersson

Suppleant:                     Niklas Löfroth

VO Elit;

Ordförande:                  Mattias Hammarskiöld

v ordförande:                Per Findahl

Linflyg:                         BO Samuelsson

Friflyg:                          Robert Hellgren

Radio:                            Gunnar Broberg

VO Bredd;

Ordförande:                   Sven Pontan

v ordförande:                 Per Nilsson

Ledamot:                       Mikael Hansson (MFN)

Ledamot:                       Magnus Bernroth (Webbredaktör)

Ledamot:                       Vakant 

Revisorer

Revisor:                         Anders Eriksson

Suppleant:                     Ingemar Svensson

Revisor:                         Sten Aspenby

Suppleant:                     Björn Hammarskjöld

Valberedning SMFF

Ordförande:                   BO Samuelsson

Ledamot:                       Kaj Johansson

Ledamot:                       Mikael Hansson 

Ledamöter till FSF Valberedning

Ledamot:                       BO Samuelsson

Suppleant:                     Kaj Johansson

Skribent: Magnus Bernroth
Epost: Adressen Gömd
SMFF på Facebook
  
FSF webshop
 
  
  

 

Antal besökare på sajten:

 

Kom med synpunkter på sajten!

Postadress:
Sveriges Modellflygförbund
Svenska Flygsportförbundet, Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 10 476 54 71
E-post: This is a mailto link

Se all info