Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

LFV föreslår förändringar av det undre luftrummet

Minskade kontrollzoner och utökat kontrollområde i södra Sverige. Det är två av fyra förslag i LFVs översyn för att modernisera det undre luftrummet. Slutrapporten har nu lämnats över till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Detta är mycket goda nyheter för alla modellflygföreningar som bedriver sin verksamhet i närheten av flygplatser

I september 2021 fick Luftfartsverket, LFV, ett regeringsuppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet (under 2 900 meters höjd). Inom ramen för översynen har LFV tagit fram förslag till en alternativ utformning av luftrumsstrukturen.

Översynen har bedrivits i nära samverkan med berörda myndigheter och intressenter som påverkas av hur det undre luftrummet är utformat. Förslagen bygger på avvägningar mellan ett stort antal perspektiv som exempelvis flygsäkerhet, miljöeffektivitet, tillgänglighet för alla intressenter och kostnadseffektivitet. LFV presenterar nu fyra förslag som bidrar till att modernisera det svenska luftrummet.

Förslag 1 – Kontrollzoner med luftrumsklass D

Flygplatsernas kontrollzoner ändras från luftrumsklass C till luftrumsklass D. Luftrumsklass D ger en ökad tillgänglighet för samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg samtidigt som den minskar risken för störningar för linjetrafik. Tillämpning av luftrumsklass D i kontrollzoner skulle utgöra en harmonisering med stora delar av övriga Europa.

Förslag 2 – Minskade kontrollzoner

Den horisontella utsträckningen av flygplatsernas kontrollzoner bör minskas, om det inte finns särskilda skäl. Mindre kontrollzoner ökar andelen okontrollerat luftrum vilket innebär en ökad tillgänglighet till luftrummet för obemannad luftfart, samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg.

Förslag 3 – Utökat kontrollområde i södra Sverige

Det svenska kontrollområdet utökas i södra Sverige ner till 1 350 meters höjd från dagens 2 900 meter. Det utökade kontrollområdet ska ha luftrumsklass E och tilläggskrav på transponder ska gälla i området. Denna förändring skapar ett luftrum där linjetrafik kan genomföra säkra inflygningar på ett miljöeffektivt sätt, samtidigt som tillgängligheten bibehålls för Försvarsmakten och övriga användare i detta luftrum.

Förslag 4 – Översyn av terminalområdenas utformning

Ett utökat kontrollområde i södra Sverige ger förutsättningar för en översyn som syftar till att justera utformningen av terminalområden. Mindre terminalområden är gynnsamt för Försvarsmaktens handlingsfrihet och tillgänglighet till luftrummet men även för allmänflygets tillgänglighet. För att en översyn ska vara möjlig behövs nya styrningar och principer för utformning av terminalområden.

– Den föreslagna utformningen skapar bättre förutsättningar att flyga säkert och miljöeffektivt till svenska kontrollerade flygplatser men förslagen innebär också en ökad tillgänglighet för obemannad luftfart, samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg och är en harmonisering med stora delar av Europa, säger Ann Persson Grivas, generaldirekt Pdf, 4.3 MB.ör LFV.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet: D-2023-341993 Översyn av det undre luftrummet.pdf Pdf, 4.3 MB.

Bakgrund
I maj 2018 fick LFV i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad studie av utformningen av det svenska luftrummet. Syftet med studien var bland annat att ta fram en strategi som skulle kunna ligga till grund för en översyn av luftrummet.

I september 2021 fick LFV det regeringsuppdrag som nu slutredovisas och som innebär förslag på en alternativ utformning av det undre luftrummet i Sverige.

Publicerad: 2023-09-12

Senast uppdaterad: 2023-09-12

Författare: Lars Ekstedt